بازدید مدیرکل و معاونین بهزیستی اردبیل از مراکز آموزشی، درمانی، پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی استان اردبیل

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۰ ۲

مدیرکل و معاونین بهزیستی اردبیل از مراکز آموزشی، درمانی، پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی استان اردبیل بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌های آنها قرار گرفتند و در جلسه هم‌اندیشی توسعه و زمینه‌های همکاری های جدید را بررسی کردند.

بازدید مدیرکل و معاونین بهزیستی اردبیل از جهاددانشگاهی استان اردبی