به همت مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل:

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی موثر در دندانپزشکی و بیماری های دهان و دندان برگزار شد

۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۳ کد : ۳۴۸۵۲ تجاری سازی و اشتغال تاپ خبر
کارگاه آموزشی گیاهان دارویی موثر در دندانپزشکی و بیماری های دهان و دندان به همت مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل ۲۰ مردادماه برگزار شد.
کارگاه آموزشی گیاهان دارویی موثر در دندانپزشکی و بیماری های دهان و دندان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان اردبیل، این کارگاه به مدت ۴ ساعت از طریق سامانه آموزش های مجازی جهاددانشگاهی استان اردبیل با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از دانشجویان، اعضای هیات علمی، تولید کنندگان و علاقه مندان این حوزه برگزار شد.

دکترای تخصصی گیاهان دارویی در این کارگاه، مهمترین کاربرد گیاهان دارویی را یادآور شد و گفت: داروسازی و صنایع جنبی آن برای درمان انسان، استفاده در انواع طب های سنتی و مکمل طب سنتی، دامپزشکی سنتی ایران، طب هومیاپاتی، طب سنتی چینی، استفاده در تولید سموم ارگانیک، علف کش ها، حشره کش ها و قارچ کش ها، استفاده در تهیه رنگ ها و استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی  از مهمترین جنبه های کاربردی گیاهان دارویی می باشد.

حجت اقبال اظهار داشت: در ﻣﺤﺪودۀ درﻣﺎن ﻫﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ و ﭼﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻮﺿﻌﯽ (دﻫﺎﻧﺸـﻮﯾﻪ) در ﺟﻬـﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻠﻮر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دﻫﺎن ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ﻟـﺜﻪ و در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺗﺮﻣـﯿﻢ ﺑﻌـﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑه ﻄﻮر روزﻣﺮه ﺟﻬـﺖ ﮐﻨـﺘﺮل ﭘـﻼک ﺑﺎﮐـﺘﺮﯾﺎل در دﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان دارد.

وی ادامه داد: از ﺳـﻮﺋﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﻣﺜﻞ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻧﺎﺗﻮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻋﻀﻼت دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ اﻧﺪوﮐﺎردﯾﺖ، ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻫﺎ، ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮﻧﯽ، ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻼک دﻧﺪاﻧـﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻟﺜﻪ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد آﻧﺘـﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اقبال افزود: ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑـﺮد دﻫﺎﻧﺸـﻮﯾﻪ ﻫـﺎ، دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮادی ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒــﯽ ﻣــﺜﻞ اﯾﺠــﺎد رﻧﮕــﯿﺰه ﺑــﺮ دﻧــﺪان ﻫــﺎ و ﻣــﻮاد ﭘــﺮ ﮐﺮدﮔــﯽ، ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ و ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

وی تصریح کرد: ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺋﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن دارویی در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻠﻮرﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ دﻫﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗـﻞ اﺛـﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ و ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در داﺧـﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺜﻞ(ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ) ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در دﻫﺎن ﺑﺮوز ﻣـﯽ ﻧﻤـﺎﯾﺪ و اﻏﻠﺐ در دﻫﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ دﭼﺎر ﻧﻘــﺺ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋــﺚ ﻧﺎراﺣﺘــﯽ و اﺧــﺘﻼﻻت ﻓــﺮاوان ﻣــﯽ ﮔــﺮدد.

این مدرس دانشگاه افزود: امروزه انواع دهان‌شویهها جهت برآورده کردن کاهش پلاک میکروبی از کلیه سطوح تا زیر آستانه تحمل برای لثه و تغییر ساختار پلاک به گونهای که امکان بازگشت بیماری وجود نداشته باشد، وارد بازار میشوند، خصوصاً نمونههای ساخت ایران که اکثراً به صورت عصارههای گیاهی نیز عرضه میگردند.

اقبال اضافه کرد: پوسیدگی، عفونت، تیره شدن، ساییدگی مینایی، حساسیت، بوی بد، سرطان دندان، دندان عقل نهفته، مالاکلوژن، اختلال مفصل فکی گیجگاهی، بیماری لثه و دندان قروچه بیماری های مهم دهان و دندان هستند که می توان از انواع گیاهان دارویی در درمان هرکدام از آن ها استفاده کرد.

در این کارگاه شرکت کنندگان به طرح سئوالات خود پرداخته و از مدرس کارگاه پاسخ های مبسوطی دریافت کردند.

آلبوم تصاویر


( ۱ )

نظر شما :