بازدید اعضای شورای شهر اردبیل به همراه اعضای انجمن خیرین سلامت اردبیل از فعالیت های مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی

۲۶ دی ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۱ ۸
نام تهیه‌کننده: علیرضا امن زاده
بازدید اعضای شورای شهر اردبیل به همراه اعضای انجمن خیرین سلامت اردبیل از فعالیت های مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی
بازدید اعضای شورای شهر اردبیل به همراه اعضای انجمن خیرین سلامت اردبیل از فعالیت های مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی
بازدید اعضای شورای شهر اردبیل به همراه اعضای انجمن خیرین سلامت اردبیل از فعالیت های مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی
بازدید اعضای شورای شهر اردبیل به همراه اعضای انجمن خیرین سلامت اردبیل از فعالیت های مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی
بازدید اعضای شورای شهر اردبیل به همراه اعضای انجمن خیرین سلامت اردبیل از فعالیت های مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی
بازدید اعضای شورای شهر اردبیل به همراه اعضای انجمن خیرین سلامت اردبیل از فعالیت های مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی
بازدید اعضای شورای شهر اردبیل به همراه اعضای انجمن خیرین سلامت اردبیل از فعالیت های مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی
بازدید اعضای شورای شهر اردبیل به همراه اعضای انجمن خیرین سلامت اردبیل از فعالیت های مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی