حضور سرکار خانم غفاری سردبیر خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس) در جهاددانشگاهی واحد اردبیل