حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل

۲۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۲ ۱۵
نام تهیه‌کننده: علیرضا امن زاده

همزمان با هفته پژوهش و فناروی، رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه از مجموعه جهاددانشگاهی اردبیل بازدید کردند.

حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل
حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت همراه در جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل