حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل

۰۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۰ ۲۳
نام تهیه‌کننده: مریم خروشی

حضور جهاددانشگاهی و شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل در جشنواره و نمایشگاه جهادگران علم و فناوری استان اردبیل با محوریت کارآفرینی با پتانسیل بومی شرکت کردند .

حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل
حضور جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه جهادگران فناور استان اردبیل