برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل

۳۰ آبان ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۳ ۱۹
نام تهیه‌کننده: مریم خروشی

کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در ایران با حضور پروفسور اکبرزاده خیاوی ، به همت مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی- تبیینی تحقیق و تولید عسل در جهاددانشگاهی اردبیل