گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۲۲:۴۲ ۱۷
نام تهیه‌کننده: سیده صغری جوادی

 آزمون استخدامی بنیاد مسکن‌ همزمان با سراسر کشور در استان‌ها از طریق مرکز آزمون جهاددانشگاهی در اردبیل با رقابت 444 نفر متقاضی در اردبیل برگزار شد.

گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل
گزارش تصویری برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردبیل